Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Romantiek , gevestigd te Vladslo (België). 
Versie geldig vanaf 02/01/2020. 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Romantiek. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Romantiek. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.Romantiek behoudt zich het recht voor haar leverings- en /of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Romantiek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 Romantiek zal de bestellingen tenminste binnen de 7 kalenderdagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen en tenzij het product niet meer voorradig is. In dit geval wordt de klant op de hoogte gebracht en kan hij/zij opteren de bestelling te annuleren of te wachten tot het product terug voorradig is. 
2.3 Aan de leveringsplicht van Romantiek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Romantiek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.2 Alle prijzen van de nieuwe producten, op de site zijn in Euro’s en inclusief 21 % BTW. 
3.3 Alle prijzen van de tweedehandsproducten op de site, zijn in Euro’s en er wordt geen BTW aangerekend. Zij vallen onder “verkoop onder margeregeling art. 58 WBTW” 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Romantiek neemt geen tweedehandsartikelen terug. 
4.2 Nieuwe artikelen, kunnen bij mankement teruggestuurd worden naar Romantiek, op kosten van Romantiek. (zie verder onder punt 6) 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Romantiek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Romantiek. Romantiek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Romantiek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Romantiek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. U kan zich op eenvoudig verzoek laten verwijderen van deze mailinglijst. 

6 . Garantie 
6.1 Romantiek garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor fabrieksgarantie van het u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Romantiek komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Romantiek) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Romantiek. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Romantiek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in de staat verkeren waarin ze bezorgd werden. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en /of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Romantiek gegrond worden bevonden, zal Romantiek naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Romantiek en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Romantiek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Romantiek in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en / of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. 

7. Overeenkomst 
7.1 Een overeenkomst tussen Romantiek en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Romantiek op haalbaarheid is beoordeeld. 
7.2 Romantiek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. 

8. Afbeeldingen en specificaties 
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s; etc. o.a. betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Romantiek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9. Overmacht 
9.1 Romantiek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
9.3 Romantiek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Romantiek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.